Algemene veilingvoorwaarden

1. De goederen worden voetstoots verkocht, gezien of niet gezien en zijn direct na toeslag voor rekening en risico van de koper, tegen een opgeld van 30% van het bedrag van aankoop.

2. Omschrijvingen in de catalogus en alle inlichtingen schriftelijk of mondeling gegeven, worden geacht naar beste weten van de zijde van de veilinghouder te zijn gedaan en kunnen nimmer aanleiding geven tot verhaal op de veilinghouder, resp. de verkoper, of aangevoerd worden als reden voor de koper om zich te onttrekken aan zijn verplichtingen om goederen tot zich te nemen en te betalen. Verkoper, noch veilinghouder, zijn tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

2a. In afwijking van art. 2 is veilinghouder bereid de geveilde goud- en zilverwerken (uitgezonderd edelstenen), schilderijen, aquarellen, tekeningen, bronzen sculpturen, indien de voor- en achternaam is vermeld, tegen gelijktijdige restitutie van koopprijs en opgeld terug te nemen, echter met dien verstande dat koper binnen een periode van 10 dagen na datum van verkoop ten genoege van de veilinghouder bewijst, dat de verstrekte omschrijving zodanig onjuist is, dat indien de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de verkoop bekend was geweest, deze van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.

2b. De veilinghouder is niet bereid tot terugname indien de omschrijving mondeling tijdens de veiling werd verstrekt. Deze bereidheid vervalt eveneens, indien en voor zover de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich ten tijde van toewijzing bevond.

3. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht en is aansprakelijk voor betaling der kooppenningen, zonder zich op een lastgever of een meester te kunnen beroepen.

4. De veilinghouder behoudt zich de volgende rechten voor:

  • Zonder opgaaf van redenen personen als bieder of koper te weigeren.
  • Te allen tijden wijzigingen aan te brengen in de orde van verkoop.
  • Nummers toe te voegen of te doen vervallen.
  • Kopen te combineren of te splitsen.
  • Kopen niet te gunnen of aan te houden.
  • Terstond na de toewijzing van een koop gehele of gedeelteljke betaling te vorderen, bij weigering of onmacht wordt de betreffende koop onmiddellijk herveild en het bod van de nalatige bieder niet weder aangenomen.
  • Goederen te herveilen indien de koper terstond volledige naam en adres aan de veilinghouder weigert bekend te maken.
  • Goederen niet over te schrijven van de rekening van de oorspronkelijke koper op die van een andere reflectant.
  • Namens kopers of verkopers biedingen uit te brengen.
  • Kopen waarover een verschil is gerezen, opnieuw in veiling te brengen.

5. Betaling dient te geschieden in euro's, contant, per pin of per bank, alvorens de goederen in ontvangst genomen kunnen worden.

6. Tijdens de veiling worden geen goederen afgegeven.

7. Eerst na afloop van iedere zitting en op vertoon van een betalingsbewijs kunnen de goederen in ontvangst genomen worden. Dit is tevens dagelijks mogelijk tussen 10.00 uur en 17.00 uur.

8. De goederen dienen een week na de laatste veilingdag te zijn afgehaald. Indien de goederen niet binnen deze termijn zijn afgehaald, kan per dag € 50,- in rekening gebracht worden, ongeacht het bedrag der verkoopnota. Grote stukken kunnen in overleg met de veilinghouder worden afgehaald.

9. Van voor ons onbekende kopers kan een handgeld gevraagd worden ten bedrage van 30% van het aankoopbedrag.

10. Het tafelgeld bedraagt € 0,50 per kavel.

11. Een ieder die aan de veiling deelneemt, dient voor de veiling volledige naam, adres en telefoonnummer op te geven en zich te kunnen identificeren, waarna men een biedummer ontvangt. Indien gewenst kan men deze gegevens na de veiling geretourneerd krijgen. Zo niet, dan wordt men opgenomen in het klantenbestand en ontvangt men automatisch een uitnodiging voor volgende veilingen.

12. De veilinghouder staat niet in voor de herkomst van de verkochte zaken. Indien deze van diefstal afkomstig mochten zijn, aanvaardt de veilinghouder geen enkele aansprakelijkheid jegens de koper die door de oorspronkelijke eigenaar van de zaak tot afgifte van de zaak wordt aangesproken.

13. Uitbetaling aan de inzender van tijdens de veiling verkochte goederen kan slechts geschieden, indien deze goederen zijn betaald door de koper. Uitbetaling van ingezonden goederen geschiedt telkens vanaf vier weken na de laatste veilingdag.

14. Niemand zal zich kunnen beroepen op onbekendheid met deze voorwaarden.

 

Belangrijke informatie

Onder verwijzing naar Art 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden maken wij u speciaal met betrekking tot de schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek op het volgende opmerkzaam:

Voor- en achternaam van de schilder voluit: naar onze mening en / of naar mening en opgave van de betrokken inzender een werk van deze meester.

Toegeschreven aan: naar de mening van de veilinghouder mogelijk een werk van deze kunstenaar, echter geen absolute zekerheid hieromtrent.

Gesigneerd: signatuur aanwezig. In de catalogustekst treft u in vele gevallen bij de naam van de meester de toevoeging "gesign." of "gesigneerd" aan. Dit betekent dat de signatuur van de genoemde meester op het werk voorkomt. Deze toevoeging betekent echter niet, dat hiermede enige garantie wordt gegeven betreffende de echtheid van het betrokken werk.

Gedateerd: naar onze mening in die periode gemaakt. Met jaartal of tijdsaanduiding: zou mogelijk in die periode gemaakt kunnen zijn.

Alleen de achternaam van de meester: naar onze mening een kopie van een werk van die meester.

N.B. niet alle restauraties en beschadigingen zijn vermeld.

Volgrecht
Het volgrecht is een vergoeding die door de koper van een kunstwerk wordt betaald en die geldt voor kunstwerken van levende kunstenaars en van kunstenaars die niet langer dan 70 jaar geleden zijn overleden. Volgrecht is van toepassing op kunstwerken met een transactiewaarde vanaf € 3000,- inclusief opgeld en tafelgeld, BTW niet meegerekend. D.w.z. vanaf een hamerprijs van € 2404,-.

Het volgende tariefstelsel is bij het volgrecht van toepassing:
4% van het deel van de verkoopprijs t/m € 50.000
plus 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 t/m € 200.000
plus 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 t/m € 350.000
plus 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 t/m € 500.000
plus 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven de € 500.000